คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ไม่เป็นเหตุเป็นผลเพียงพอ ?

อาจเป็นเพราะพวกเราชาวไทย (ส่วนใหญ่) มักไม่ค่อยมองว่าคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผล เรียกได้ว่ามีเหตุผลไม่เพียงพอที่จะนำไปเปรียบกับการคอรัปชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์ชัดเจน จับต้องได้ อาจเป็นผลมาจากการสั่งสอนคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ที่มักอ้างอิงกับศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์ ไม่เคยมีคำอธิบายมากพอจะเชื่อถือได้สนิทใจ ว่าเมื่อประพฤติตามแล้วจะได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมา

Read more